top of page

BETINGELSER OG VILKÅR! (English text for conditions below)

Bestilling:
Bestilling og betaling gjøres online på https://www.kongsvingerbudgethotel.no 

Åpningstid i resepsjonen:
Vi har begrenset resepsjonsservice, men er tilgjengelig på telefon mellom kl 07 - 23 alle dager. Nattevakt er tilgjengelig fra 23-07 på samme nummer.

Du bruker koden du har fått tilsendt på SMS ved inngangen og på rommet. Inngangskoden blir sendt på SMS på ankomstdagen kl 14.30.

Romtyper:

Enkeltrom (1 person)

Twinrom (opptil 2 personer)

Dobbeltrom (opptil 2 personer)

Trippelrom (opptil 3 personer)

Familierom (opptil 4 personer)

Handicaprom (opptil 3 personer)


Ankomst og avreise:

Innsjekking fra kl 14.30

Utsjekking før kl 1100
Koden til rom og inngang slutter å fungere kl.11.00 avreisedagen.


Priser:
Prisene kan varierer fra opphold til opphold og dag til dag. Se vår nettside for kontinuerlig oppdaterte priser.

Tillegg:

Kjæledyr kr 200,- pr stk. per opphold.

Generelt:

Ved å  booke på våre nettsider samtykker du til våre vilkår og betingelser. Med mindre det er gjort egne avtaler, skal følgende regler gjelde. Egne regler gjelder for gruppereservasjoner. 

Bor du en natt så er utvask selvfølgelig inkludert. Bor man 2 netter eller mer, vil rommet vaskes hver 4. dag.
Sengetøy og håndklær byttes og rommet vaskes.

Hele hotellet er røykfritt. Dersom en gjest bryter røykeforbudet vil hotellet kreve gjesten for en kostnad på kr 2500,- som skal dekke hovedrengjøring og tap av inntekt for stenging av rommet. 

Kjæledyr er lov på enkelte rom. Det er ikke lov å ha kjæledyr i senger og møbler. Det tilkommer et gebyr på kr 2500,- som skal dekke ekstra renholdskostnader og stenging av rommet grunnet hår m.m i senger og møbler. 

For gruppebestilinger mer enn 4 rom avtales betalingsvilkår ved booking.


Booking og bekreftelse:

En booking er bindende idet den er betalt og du har mottatt en bookingbekreftelse. Bookingbekreftelse sendes til din mail. Når du gjennomfører en booking, må du oppgi navn, adresse, mail og mobilnr. For å booke et rom og bo på Kongsvinger Budget Hotel, må du være minst 18 år.  Mindreårige under 18 år kan ikke oppholde seg uten tilsyn av voksen.

Avbestilling
Avbestillingsbetingelser avhenger av priskatagorien rommet er booket under.

Avbestilling av rom booket til normalpriser på vår hjemmeside kan skje frem til dagen før ankomst kl 1800. Avbestilling etter dette tidspunkt blir belastet første natten.

Avbestilling av rom booket til spesialpriser/arrangementspriser på vår hjemmeside og andre bookingsider kan skje frem til dagen før ankomst kl 1800, mot et avbestillingsgebyr på kr 500,-. Dette blir trukket fra tilbakebetalingen. Avbestilling etter dette tidspunkt blir belastet første natten.

Vi kan avbestille bookinger som er booket online på våre sider og som ikke er betalt etter kl. 18.00 dagen før ankomst.

Avbestilling av rom booket gjennom tredjepart kan ha andre avbestillingsregler - sjekk disse på respektive bookingside.

Personopplysninger:
Kongsvinger Budget Hotel AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.


Cookies:

Vår nettside bruker "cookies" (informasjonskapsler) slik at du kan utføre selvbetjening og vi kan gi deg bedre service.


Oppbevaring av verdisaker og bagasje:

Av sikkerhetsmessige årsaker har vi ikke mulighet til å lagre eiendeler av høy verdi eller som kan medføre fare for sikkerheten for hotellets ansatte eller gjester. Hotellet står ikke ansvarlig for bagasje/ personlige eiendeler du oppbevarer på hotellrommet.


Ditt ansvar:

Det henstilles til gjestene om å ha et bevisst forhold til sitt energiforbruk. Gjester er økonomisk ansvarlige for ødeleggelser av rom eller inventar, samt for inventar som blir borte.
Alle dager mellom kl 2300 og kl 0700 skal det være ro på rommene. Gjestene har det hele og fulle ansvar for sine besøkende.


Din egen sikkerhet:

Vær alltid oppmerksom på hvor nødutganger, alarmknapper og brannslokkingsutstyr befinner seg. Sjekk informasjonen på innsiden av din hotellromdør. Hele hotellet er røykfritt. Vi forbeholder oss retten til å etterfakturere kr 2500,- dersom røykeforbudet ikke overholdes.


Angrerett
Det foreligger ingen angrerett i henhold til angrerettloven om reise og opphold.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en feil eller mangel ved oppholdet, må du kontakte Kongsvinger Budget Hotel AS umiddelbart. 


Spesielle Arrangementer/messer m.m

For bestillinger gjort for spesielle arrangementer/messer o.l gjelder spesielle reger for avbooking og endring. Sjekk med hotellet per mail.

Rally Sweden, Norwegian Open, større Idrettskonkurranser o.l. Betaling må skje ved bestilling eller seneste 28 dager før arrangementet.

TERMS AND CONDITIONS!

Ordering:

Bookings and payments are made online at https://www.kongsvingerbudgethotel.no 

Reception opening hours:
We have limited reception service, but are available by phone between 07 - 23 every day. Night shift is available from 23-07 on the same number.

You use the code you have been sent by SMS at the entrance and to your room. The entrance code will be sent by SMS on the day of arrival at 14.30.

Room types:

Single Room (1 person)

Twin room (up to 2 people)

Double Room (up to 2 people)

Triple Room (up to 3 people)

Family Room (up to 4 people)

Handicaprom (up to 3 people)

Arrival and departure:

Check-in from 14:30

Check-out before 1100

Prices:
Prices can vary from stay to stay and day to day. See our website for continuously updated prices.

Extras:

Pets NOK 200 per pet. per stay.

Generally:

By booking on our website, you agree to our terms and conditions. Unless separate agreements have been made, the following rules shall apply. Separate rules apply for group reservations.

If you stay one night, of course, cleaning is included. If you stay 2 nights or more, the room will be cleaned every 4 days.
Bed linen and towels are changed and the room is washed.

The whole hotel is non-smoking. If a guest breaks the smoking ban, the hotel will charge the guest for a cost of NOK 2500, - which will cover the main cleaning and loss of income for closing the room.

Pets are allowed in some rooms. It is not allowed to have pets in beds and furniture. There is a fee of NOK 2500, - which will cover extra cleaning costs and closure of the room due to hair etc. in beds and furniture.

For group bookings of more than 4 rooms, this is agreed upon booking.

Booking and confirmation:

A booking is binding as it has been paid for and you have received a booking confirmation. Booking confirmation will be sent to your email. When you make a booking, you must provide your name, address, email and mobile number. To book a room and stay at Kongsvinger Budget Hotel, you must be at least 18 years old. Minors under the age of 18 cannot stay without adult supervision.

Cancellation
Cancellation policy depends on the price category the room is booked under.

Cancellation of rooms booked at normal prices on our website can take place until the day before arrival at 1800. Cancellation after this time will be charged the first night.

We can cancel bookings that have been booked online on our pages and if its not have been paid after 18.00 the day before arrival.

Cancellation of rooms booked at special prices / event prices on our website and other booking sites can take place until the day before arrival at 1800, for a cancellation fee of NOK 500. This is deducted from the refund. Cancellation after this time will be charged the first night.

Cancellation of rooms booked through a third party may have other cancellation policies - check these on the respective booking page.

Personal information:
Kongsvinger Budget Hotel AS processes personal data in accordance with the Personal Data Act. Information that can be linked to you as an individual will never be made available to other companies or be linked to other external registers.

Cookies:

Our website uses "cookies" (cookies) so that you can perform self-service and we can provide you with better service.

Storage of valuables and luggage:

For security reasons, we are not able to store assets of high value or that could endanger the safety of hotel employees or guests. The hotel is not responsible for luggage / personal belongings you keep in the hotel room.

Your responsibility:

Guests are advised to have a conscious relationship with their energy consumption. Guests are financially responsible for the destruction of rooms or fixtures, as well as for fixtures that are lost.
Every day between 2300 and 0700 there should be peace in the rooms. The guests have the full responsibility for their visitors.

Your own safety:

Always pay attention to the location of emergency exits, alarm buttons and fire-fighting equipment. Check the information inside your hotel room door. The whole hotel is non-smoking. We reserve the right to post-invoice NOK 2,500 if the smoking ban is not complied with.


Right of withdrawal
There is no right of withdrawal in accordance with the Right of Withdrawal Act on travel and residence.


Complaint
If there is an error or defect during the stay, you must contact Kongsvinger Budget Hotel AS immediately.


Special Events / fairs etc.

For bookings made for special events / fairs etc. special rules apply for cancellation and change. Check with the hotel by email.

Rally Sweden, Norwegian Open, major sports competitions and the like must be paid when booking but not later then 28 days before arrival.

bottom of page